Työnohjaus

Mitä työnohjaus on, mitkä ovat ohjauksen tavoitteet?

Työnohjaus on ohjattavan tarpeista lähtevää tavoitteellista toimintaa, jonka tarkoituksena on työn perustehtävän kirkastaminen, laadun varmentaminen ja työntekijän työhyvinvoinnin vahvistamien.

Tavoitteena on ohjattavan ammatillisten ja persoonallisten valmiuksien kehittäminen ja sitä kautta työskentelyn fokusoiminen sekä motivaation lisääminen. Työnohjaajan tarjotessa ulkopuolista näkökulmaa työyhteisön kehittämiseen työnohjaus on oman itsen reflektointia suhteessa työhön, ohjattava tarkastelee ja tutkii teemaa ”minä työntekijänä minun perustehtävässäni”. Työnohjaus vapauttaa ohjattavan käyttöön sitä energiaa, joka on sitoutunut erilaisiin ongelmiin, keskeneräisiin ja vaikeisiin asioihin ja auttaa ohjattavaa muuttuvan työn hallinnassa.

Työnohjauksen tavoitteena on syventää ohjattavan itsetuntemusta ja antaa hänelle työkaluja ja ymmärrystä nähdä kulloisetkin tilanteet aiempaa kirkkaammin sellaisena kuin ne todellisuudessa ovat. Käsillä olevan tilanteen ohella pyritään siis antamaan eväitä myös tulevien tilanteiden varalle. Työnohjaus tarjoaa näin ohjattavalle mahdollisuuden tutkia itseä ja ilmiöitä pintaa syvemmältä. Työmuotoon sisältyvät kokemukselliset harjoitukset ja psykoedukaatio mahdollistavat omien alitajuisten asenteiden ja uskomusten, reagointitapojen, tarpeiden ja motiivien tutkimisen tarvitsematta jakaa kaikkea ohjaajan tai muun ryhmän kanssa. Psykoedukaatio lisää samalla tietoisuutta yleisemmin inhimillisen käyttäytymisen taustoista ja vuorovaikutuksen dynamiikasta, mikä auttaa ymmärtämään paremmin toisia ihmisiä.

Miten käytännössä?

Työnohjaus on prosessi, jonka käytännön toteutus ja tavoitteet sovitaan ensimmäisellä tapaamiskerralla. Työnohjauksesta laaditaan kirjallinen sopimus ja ohjaukselle määriteltyjä tavoitteita arvioidaan prosessin edetessä. Työnohjaus toteutetaan yhdessä läpikäytävien eettisten sääntöjen mukaan. Työnohjaukseen kuuluu ehdoton luottamuksellisuus, ja työnohjaajaa sitoo vaitiolovelvollisuus ohjattavan ja tilaajan kertomiin asioihin. Jokaisella on itsemääräämisoikeus sen suhteen, mistä asioista/miten työnohjauksessa kertoo. Rehellisyys on keskustelun perusta, asioiden käsittelyn laajuus on jokaisen itse päätettävissä.

Työnohjaus voi olla yksilötyönohjausta. Ohjauskerta kestää 90 minuuttia, tapaamisten aikataulu sovitaan ohjattavan kanssa.

Ryhmätyönohjauksessa mukana on useampi henkilö. Ryhmän koko on yleensä 4-6 henkilöä, työnohjaukselle varataan aikaa 120 minuuttia. Isomman ryhmän kohdalla käytännön asiat sovitaan tilaajan kanssa, ohjauksen kesto on pidempi ja työmuodot ja tavoitteet tarkennetaan ryhmän koon mukaan.

Ryhmätyönohjauksen osallistujat voivat olla saman työyhteisön työntekijöitä, ryhmä voidaan koota myös eri työpisteiden työntekijöistä tai esimerkiksi yksinyrittäjistä. Ryhmätyönohjaus palvelee myös eri alojen yrittäjistä koostuvaa ryhmää, käsittelyä vaativat aihealueet ovat monesti eri toimijoilla samat ja toisen alan edustajan kokemukset tarjoavat tärkeitä ajatuksia oman työn kehittämisen.

Työnohjauspalveluita on perinteisesti käytetty sosiaali- ja terveysalalla. Työnohjaajana näen työnohjauksen kohderyhmän laajemmin, työnohjauksella voidaan tukea myös muiden alojen työntekemistä. Työnohjaus palvelee erilaisia työyhteisöjä niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla unohtamatta yksinyrittäjiä.

Askel Työnohjauspalvelut tarjoaa myös esimiesten työnohjausta. Tavoitteena on tällöin tukea sekä esimiestä että esimiestyötä.

Kriisityönohjaus on oikea työmuoto akuutissa haastavassa tilanteessa, tavoitteena on palauttaa työyhteisön toimintakyky ja auttaa kaikkia osapuolia näkemään kokonaistilanne pelkän oman näkökulman sijaan. Eteenpäin menemisessä tärkeätä on vahvistaa avoimuutta ja palauttaa työyhteisön keskenäistä luottamusta sekä tukea vuorovaikutusta.

Työnohjausprosessin kesto määritellään yhteistyön alkaessa. Sopimus voi olla voimassa toistaiseksi, se voi koskea kalenterivuotta tai sovittua määrää tapaamisia, tarve arvioidaan yhdessä tilaajan kanssa. Työnohjausta on sopimuksen päättyessä mahdollista jatkaa yhteisen arvioinnin jälkeen.

Työnohjaustapaamiset pidetään yleensä noin kerran kuukaudessa, mahdollista on tilanteen niin vaatiessa tavata myös lyhyemmillä väliajoilla. Työnohjauksen työmuodot tarkentuvat asiakkaan ja työnohjaukselle asetettujen tavoitteiden mukaan. Työskentelymenetelminä käytetään keskustelua, kirjallisia tehtäviä ja toiminnallisia menetelmiä.

Miksi Askelen tarjoamaan työnohjaukseen?

Askel Työnohjauspalvelut tarjoaa kokemukselliseen tunnetaitovalmennukseen erikoistunutta ratkaisu- ja voimavarakeskeistä työnohjausta.

Nykytutkimuksen tulokset osoittavat omien ja toisten tunteiden tunnistamisen ja säätelyn olevan yhteydessä fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen. Tunnetaidot liittyvät myös mm. oppimiseen, itseluottamukseen, stressinhallintaan, työhyvinvointiin ja toimiviin ihmissuhteisiin. Ohjattavan vahva itsetuntemus, empatia, omien tunnereaktioiden hallinta ja tunteiden valjastaminen palvelemaan käsillä olevaa tilannetta mahdollistaa vastuullisen päätöksen teon nopeastikin muuttuvissa tilanteissa, niin tällä hetkellä kuin tulevaisuudessa.

Vahvat sosiaaliset tunnetaidot ovat nykymaailman arjessa välttämätön osa kaikkien vuorovaikutustyöläisten ammattitaitoa, vaikuttavuutta ja omaa suojautumista pitkittyneen stressin haitoille. Vaikutus näkyy suoraan työn tuloksissa, työviihtyvyydessä ja sairauspoissaolojen määrässä.

Omassa työotteessani näkyy vahvasti kokemuksellinen tunnetaitovalmennus,
joka täydentyy muun koulutuksen ja kokemuksen kautta. Omaa työtäni ohjaavia
arvoja ovat kunnioitus, kohtaaminen, kokemuksellisuus ja kokonaisvaltaisuus – omalla työlläni tavoitteeni on mallintaa käytännössä sitä mistä puhun.

Työnohjaus on satsaus, joka maksaa itsensä takaisin - moninkertaisesti. Työnohjauksella voidaan tukea yksittäisen henkilön työssäjaksamista. Työntekijän hyvinvointi näkyy sekä hänen työpanoksessaan että työyhteisössä; hyvinvointivaikutukset heijastuvat sekä asiakaskohtaamisiin että työkavereihin. Työnohjaus vaikuttaa sairaspoissaoloihin; oikeaaikaisella työnohjauksella voidaan ennaltaehkäistä työuupumista ja lyhentää sairaslomia.

Mahdollinen eläintyöpari mukana ohjauksessa

Askel Työnohjauspalveluiden tarjoamassa kokemukselliseen tunnetaitotyöskentelyyn erikoistuneessa työnohjauksessa uuden oppiminen tapahtuu ohjattujen kokemuksellisten harjoitusten kautta, joskus tämä voi toteutua hevosen kanssa työskentelyn muodossa. Eläin on aidosti läsnä tilanteessa ja reagoi ihmisen tunnetiloihin ja käyttäytymiseen sille ominaisella tavalla suorasti ja rehellisesti. Eläintyöparin ollessa mukana työnohjauksessa pysähdytään kokemuksellisissa harjoituksissa tietoisesti tarkastelemaan ihmisen ja eläimen välistä vuorovaikutussuhdetta, sitä kuinka eläin omalla käyttäytymisellään viestii sen kanssa vuorovaikutuksessa olevan ihmisen tunnetilasta, asenteista, käyttäytymisestä ja suhteen tilasta. Eläimeltä saadun palautteen avulla ihminen tulee tietoisemmaksi omasta itsestään ja toiminnastaan, ja oppii mukauttamaan omaa käyttäytymistään tilanteeseen sopivammaksi. Prosessissa opitaan sekä ottamaan vastuuta omasta käyttäytymisestä että huomaamaan kuinka omat tunteet, ajatukset ja toiminta vaikuttaa toisiin. Opittu itsehavainnointi, ja oman toiminnan säätely on siirrettävissä niin työelämään kuin ohjattavan arkielämään ja ihmissuhteisiin laajemminkin.

Kaikki Askeleen työnohjaus ei tapahdu eläimen kanssa, työmuodot valitaan tapauskohtaisesti asetettujen tavoitteiden mukaan.

Lisätietoa työnohjauksesta:

Suomen Työnohjaajat ry

Life does not always give you what you want,
but if you look closely you will see
that it gives you what you need for growth.
~ Leron Brown ~